Aktiv deltagelse via medejerskab til undervisning

Aktiv deltagelse via medejerskab til undervisning

Nogle elever, der har det svært i undervisningen generelt, kan vise sig at være rigtig gode til at bruge teknologi. Digitale teknologier er gode til at give forudsigelighed og tilbyde auditiv og visuel støtte, hvilket kan skabe en ny hjemmebane.

Som lærer eller pædagog kan du give en eller flere elever aktivt medejerskab i undervisningen ved at lade dem få et særligt ansvar, når der skal anvendes teknologi. Dét gør, at eleverne kan udfolde sig i en ny peer-to-peer relation og deltage aktivt på nye måder i egne og de andre elevers øjne.

Videocase: Virtual reality åbner en ny hjemmebane

På Maglegårdsskolen i Gentofte bruger de 360-kameraer, virtual reality og thinglink til at give elever en ny position i klassefællesskabet.

Case: Quiz i engelsktimen

Behov

En elev i klassen mangler sociale kompetencer og motivation for at samarbejde med de andre elever.

Eleven kan godt hjælpe andre, hvis det er noget, han er god til, men det er ofte på de andre elevers initiativ, og eleven engagerer sig ikke.

Eleven mangler succesoplevelser og en følelse af at kunne mestre noget, samtidig med at læreren gerne vil fremme samarbejde generelt for hele klassen.

Målgruppe

Løsningen er målrettet en enkelt elev, men involverer hele klassen og deres evne til at samarbejde. 4. klassetrin.

Situation

Løsningen er afprøvet som gruppearbejde i engelskundervisningen.

Teknologi og virkemidler

Appen Scan How på iPad.  Eleverne var i grupper af 2-4 personer, og hver gruppe fik en iPad.

Løsning

Først satte læreren eleven med de specifikke udfordringer ind i app’en Scan How, så han selv kunne udarbejde en quiz, som resten af klassen skulle svare på. Derefter skulle alle eleverne i grupper lave quizzer på engelsk til deres klassekammerater. Her var den udvalgte elev involveret i undervisningen, da han allerede kendte til Scan How, og derfor kunne lære fra sig til sine klassekammerater. Eleven indgik også i en af de øvrige grupper og skulle samarbejde med de andre om at lave en ny quiz.

Eleverne kunne selv vælge et tema for deres quiz. De lavede spørgsmål til deres klassekammerater med tilhørende QR-koder, der blev sat op rundt omkring i klasselokalet. Eleverne havde mulighed for at google, når de skulle svare på spørgsmål i quizzen.

Resultat

De andre elever blev mere opmærksomme på fokuselevens kompetencer, hvilket motiverede eleven til at være en del af klassefællesskabet. Opgaven fremmede også samarbejdet generelt i klassen, da eleverne fik blik for, hinandens kompetencer – fx teknisk snilde eller at være god til at stave – og hvordan de kunne bruge hinandens styrker i opgaven. Eleverne var gode til at hjælpe hinanden og skiftes til at have iPaden.

 

Behov

Ny position

Succes i gruppearbejde

 

Pædagogik

Medejerskab

Gruppearbejde

Træne sociale kompetencer

 

Teknologi

Digital quiz

QR-koder

Scan How