Kortlægning handler om
elevernes behov,
fællesskabet i klassen,
og hvilken teknologi I har.

At kortlægge.

Start med at kortlægge elevernes behov, og hvad der karakteriserer fællesskabet i klassen, før du vælger teknologi. Det vigtigste er at matche den rigtige teknologi til elevernes behov – og ikke omvendt. Vi anbefaler, at du downloader designskabelonen og følger trinene herunder.

Elevernes behov

Beskriv behovene hos eleverne din klasse

Fællesskabet i klassen

Undersøg fællesskabet i din klasse

Teknologi på skolen

Tænk over hvilke teknologier du kan bruge

#1 Elevernes behov

For at lave en løsning med digitale teknologier, der faktisk skaber gode deltagelsesmuligheder for eleverne, er det vigtigt først at kende elevernes behov. Vi anbefaler, at du både undersøger de enkelte elevers behov og behovene i hele klassen.

Vælg herefter de behov, som din løsning skal imødekomme for at skabe nye deltagelsesmuligheder, og skriv dem ind i designskabelonen. Det er første step og grundstene i din løsning.

Elever med særlige behov

Alle elever kan have gavn af de muligheder teknologi giver, men ved kende til og sætte fokus på særlige behov bliver din løsning målrettet. At have særlige behov betyder ikke nødvendigvis, at eleverne har en diagnose. Det betyder blot, at de i varierende grad kan være udfordret i forhold til:

 • Opmærksomhed
 • Koncentration
 • Hukommelse
 • Social afkodning
 • Abstraktion
 • Sprog og kommunikation

Nogle elever kan have en diagnose som fx autismespektrumforstyrrelser (ASF), ADHD eller ADD.

I kortlægningen skal du undersøge, hvilke behov som en eller flere elever har i din klasse. Og vælg hvilket eller hvilke behov, der skal være fokus for din løsning.

Hvad er dine elevers behov?

Du identificerer behovet ved at se på, hvad der hindrer eleven i at deltage i fællesskabet i klassen, eller hvor eleven har et potentiale for at være mere deltagende. Det kan være, at eleven fungerer mindre godt i grupperelationer eller har behov for støtte for at løse nogle opgaver selvstændigt. Måske fungerer klassefællesskabet som helhed dårligt.

For at identificere behovene kan iagttage og beskrive de situationer, hvor udfordringerne i fx samspillet med andre elever og lærere kommer til udtryk.

Det kan være en god idé at stille dig selv spørgsmål som fx:

 • Hvordan og i hvilke sammenhænge kommer elevens udfordringer til udtryk?
 • Hvorfor har eleven svært ved at håndtere den konkrete situation?
 • Hvilke behov skal mødes, før eleven kan deltage aktivt i en given situation?
 • Hvor mange elever har disse eller andre udfordringer?

Et eksempel

Hukommelse, koncentration og opmærksomhed

En dreng fra udskolingen har svært ved at løse faglige opgaver i matematik. Fordi han har svært ved at holde fokus og huske hvad han skal gøre, beder han tit om at få forklaret opgaven igen. Det kræver meget opmærksomhed fra drengens lærer, som også skal hjælpe de andre elever. Derfor sidder drengen ofte og venter på at få hjælp.

Læreren laver en digital vejledning med billeder og video til opgaven i appen Scan How. Så kan han få forklaret opgaven igen på sin tablet, når han har behov for det. De andre børn kan også benytte den digitale vejledning.

#2 Fællesskabet i klassen

Inklusion handler om at give børnene alle de relevante muligheder for at deltage i fællesskabet. Her er pædagogisk brug af teknologi et nyt værktøj, der kan skabe nye muligheder for deltagelse.

Men for at kunne se, hvordan teknologi er med til at gøre en positiv forskel, er det en god idé først at undersøge, hvad der kendetegner fællesskabet i din klasse, og hvor inkluderende fællesskabet er.

Hvad er inklusion?

Inklusion er et begreb med mange definitioner, og som der er mange holdninger til. Inkludigi har særligt fokus på at skabe nye deltagelsesmuligheder, og derfor bruger vi denne definition:

Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig.”

Eleven skal altså være inkluderet både fagligt og socialt, og skal også opfatte sig selv som inkluderet. Når teknologi bruges som en del af læringsmiljøet, er det vigtigt at overveje, på hvilken måde teknologien bidrager til at skabe inklusion. Derfor skelner vi mellem faglig og social inklusion:

 • En elev er fagligt inkluderet, når eleven deltager aktivt i læringsmiljøet
 • En elev er social inkluderet, når eleven deltager aktivt i det sociale fællesskab

Digitale teknologier kan både bruges til at skabe deltagelsesmuligheder fagligt og socialt. Du kan se eksempler på hvordan under løsninger.

Digitale teknologier skaber ikke inklusion alene, men at de kan bruges til at understøtte og tænkes sammen med de øvrige inklusionsarbejde, I laver i klassen. Det handler altså om at tænke over, hvornår, i hvilke situationer og hvordan digitale teknologier giver muligheder for at deltage fagligt eller socialt.

Hvordan er fællesskabet i din klasse?

Alle klasser er forskellige, men der er alligevel en række spørgsmål, der kan hjælpe dig med at beskrive, hvad der kendetegner fællesskabet i din klasse:

 • Hvordan er dynamikken mellem børnene?
 • Er eleverne rummelige og respektfulde overfor hinanden?
 • Hvor meget inviterer børnene hinanden ind i både opgaveløsning og socialt liv?
 • Er der elever, der står udenfor? Hvordan? Hvornår?

For at kunne iagttage, hvordan digitale teknologier kan skabe en positiv forskel for det inkluderende fællesskab i klassen, kan du holde særligt øje med:

 • Trivslen  i klassen
 • Hvor ofte en eller alle eleverne deltager aktivt i faglige eller sociale aktiviteter
 • Elevernes behov for voksenstøtte
 • Konflikter i klassen
 • Elevernes fremmøde

Det er også vigtigt, at du overvejer, hvordan læringsmiljøet i klassen tilrettelægges i dag, og hvordan de digitale teknologier kan spille sammen med det, I allerede gør. På den måde bliver løsningen en del af en større indsats.

Din digitale løsning kan lægge sig op ad enten de udfordringer eller de potentialer du ser ift. at skabe inklusion i en klasse.

Et eksempel

At synliggøre evner

En dreng fra 8. kl. bliver holdt udenfor fællesskabet i klassen. De andre elever inviterer ham ikke med, når de løser opgaver, da de opfatter ham som stille og usikker. Drengen er god til engelsk og ved meget om formel 1.

Engelsklæreren får derfor drengen til at lave en digital quiz – en kahoot – om formel 1 til de andre børn i klassen. De andre får øje på drengens store viden, og inviterer ham aktivt ind i gruppearbejdet omkring quizzen.

#3 Teknologi på skolen

Pædagogisk brug af teknologi rummer mange nye muligheder for at skabe deltagelse i folkeskolen, og der findes mange forskellige teknologier, du kan bruge. Fx kan teknologi imødekomme elevernes behov gennem virkemidler som auditiv eller visuel understøttelse, mulighed for gentagelse eller ved at give fast struktur.

Hvilken teknologi kan jeg bruge?

Der findes et hav af muligheder, når man skal finde relevant teknologi, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvad man skal vælge. Det er imidlertid ikke afgørende hvilken teknologi du vælger, blot at den imødekommer de behov hos eleverne i din klasse, du har valgt.

Mange teknologier kan det samme eller har overlappende funktioner. Husk derfor, at den samme løsning godt kan laves og fungere selvom man bruger en anden teknologi.

Hvis du fx vil bruge appen Scan How, så er en Android tablet lige så god som en iPad, men den er ofte langt billigere.

På Inkludigi.dk kan du finde eksempler på brug af iPads, tablets, laptops og smartphones til apps som Scan How, Book Creator, Padlet og Aurasma, men også  helt nye teknologier som virtual reality.

Et godt tip er at vælge teknologi, som kan bruges på flere måder og til flere formål. På den måde kan den samme teknologi anvendes igen og igen, og du skal ikke hele tiden tilegne dig ny viden eller købe nyt udstyr.

I Inkludigi-projektet har vi særligt brugt den danske app Scan How. Den har vi lavet en vejledning til, som du kan downloade.

Undersøg dine muligheder på skolen

Det kan hurtigt blive dyrt at anskaffe ny teknologi. Begynd derfor med at undersøge, hvilken teknologi I allerede har på skolen.

 • Hvilken teknologi bruger eleverne allerede selv?
 • Har I iPads, tablets, smartphones, laptops eller smartboards?
 • Har I et klassesæt af fx iPads enten på skolen eller i kommunen, som I kan låne?
 • Eller har I adgang til nye teknologier som fx augmented reality (AR) eller virtual reality (VR)?

Der findes rigtig mange apps, apps med en gratis prøveperiode eller apps til meget lave priser, som kan være gode alternativer til dyr teknologi. Vi har derfor samlet links til flere hjemmesider, hvor du kan finde inspiration.

Når du har undersøgt mulighederne for hvilken teknologi, I kan bruge, er kortlægningen færdig. Du er nu klar til at designe din løsning.

Tip til at finde teknologi

Skoletube indeholder mange kreative værktøjer. Du får adgang via uni-login.

IT-banken samler de bedste teknologier til mennesker med funktionsnedsættelse.

Digitalleg.dk har et teknologikatalog med alt fra robotter til teknologi uden skærm.

Scan How er brugt i Inkludigi-projektet. Findes både i gratis og betalingsudgave.

Løsning

Gå videre til design af din løsning.

Gå videre til løsning

Mere viden om digitale, inkluderende fællesskaber

Læs mere om digitale, inkluderende fællesskaber

Brug for inspiration?

Se hvordan 8C på Bakkeskolen i Kolding bruger Scan How og QR-koder i dansktimen til at gøre det nemmere at løse opgaver selv. Og så giver det læreren mere tid til at hjælpe alle.

Videocase.